Reklamační podmínky


EshopVšeobecná ustanovení

1.1. Společnost KALAS Sportswear, s.r.o. odpovídá za to, že společností prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti takové, které popisuje ve svých propagačních materiálech, které deklaruje při osobním či zprostředkovaném kontaktu (v dealerské či obchodní síti, kterou využívá), nebo které vyplývají z prováděné reklamní činnosti.

1.2. Společnost odpovídá za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.3. Zaměstnanci společnosti, obchodní partneři a dealeři jsou zavázáni k tomu, aby vycházeli kupujícímu v jeho požadavcích vstříc, aby uváděli výlučně pravdivé informace o prodávaném zboží a jeho vlastnostech, aby pružně reagovali na případné reklamace a maximálně uspokojovali jejich oprávněné požadavky.

1.4. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uplatnění odpovědnosti za vady prodané věci (uplatnění reklamace).

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží a služby zakoupené v prodejní síti, kterou využívá společnost KALAS Sportswear, s.r.o., Měšická 276, 390 02 Tábor.

Tento reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud pro ně nejsou nebo nebyly smluvně sjednány jiné podmínky poskytované záruky.
 

Právo zákazníka na vrácení zboží

2.1. Pokud kupující není se zakoupeným zbožím plně spokojen (pokud zboží nevyhovuje plně jeho požadavkům),má možnost zboží vrátit. Uvedené zboží musí být vráceno neporušené, zabalené v originálním obalu včetně původního příslušenství (neustřižené etikety) tak, aby bylo schopné dalšího prodeje.

2.2. U zboží, jehož povaha to umožňuje má kupující možnost vrátit tu část zakoupeného zboží, které neupotřebil. Uvedené zboží musí být vráceno neporušené, zabalené v originálním obalu včetně původního příslušenství tak, aby bylo schopné dalšího prodeje.
 

Nárok na uplatnění záruky

3.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady a bylo zakoupené v některé z provozoven prodejní sítě České republice. Za vadu zboží nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní, nebo nesprávného zásahu.

3.2. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálu faktury a originálu dokladu o zaplacení zboží.

3.3. Pokud kupujícímu bude zboží přivezeno jiným smluvním přepravcem, součástí zboží bude i přepravní list. V tomto případě slouží přepravní list jako doklad k uplatnění záruky. Podpisem přepravního listu stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami.

3.4. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.
 

Důvody zániku nároku na uplatnění záruky

4.1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.2. Vada vznikla neodborným zacházením.

4.3. Zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, nárazem, otěrem), nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci výrobcem.

4.4. Záruka se nevztahuje na zboží jakkoliv upravované.

4.5. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy, povětrnostními vlivy.

4.6. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Délka záruky

5.1. Prodávající, ve smyslu platných právních předpisů poskytuje na spotřební zboží záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena délka záruky jiná.

5.2. Plnění záruční doby začíná dnem převzetí věci kupujícím.
 

Způsob provedení reklamace

6.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 


Zakázková výroba


Naše oblečení je navrženo tak, aby odolalo každodenní zátěži na kole i v těch nejnáročnějších podmínkách. Nicméně při jakémkoliv poškození či vady nás prosím kontaktujte a my se společně s Vámi pokusíme najít optimální řešení Vašeho problému.

V případě špatně objednané velikosti či produktu s vlastním designem bohužel nelze oblečení zdarma vyměnit.