Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Kalas Sportswear, s.r.o.


Článek 1

Předmět obchodních podmínek a základní pojmy

Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „NOZ“) obchodní společností KALAS Sportswear, s.r.o., IČ: 625 25 093, se sídlem Měšická 276, 390 02 Tábor (dále také jako „KALAS“) coby výrobcem sportovního oblečení a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce www.kalas.cz (dále také jako „E-shop“ nebo „Internetový obchod“) a upravují vzájemné smluvní vztahy při prodeji zboží prostřednictvím Internetového obchodu a při zakázkové výrobě na objednávku vznikající na základě kupní smlouvy (dále také jako „Kupní smlouva“ nebo jako „Smlouva“) uzavřené mezi společností KALAS coby prodávajícím a zákazníkem coby kupujícím (dále také jako „Zákazník“).

Tyto Obchodní podmínky se uzavřením Kupní smlouvy stávají její nedílnou součástí.

Kupní smlouva je realizována buď prostřednictvím elektronické objednávky Zákazníka na E-shopu, v níž dojde k akceptaci Obchodních podmínek společnosti KALAS, nebo prostřednictvím objednávky Zákazníka na tzv. zakázkovou výrobu, která je společností KALAS vyráběna na přání Zákazníka dle nabídky společnosti KALAS nebo dle zvláštních ujednání společnosti KALAS se Zákazníkem (dále také jako „Zakázková výroba“).

Tyto Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách Internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkům a navíc jsou přiloženy k potvrzení objednávky společností KALAS v případě objednávky učiněné v Internetovém obchodě nebo k nabídce společnosti KALAS v případě Zakázkové výroby.

Před těmito Obchodními podmínkami mají přednost odchylná ujednání v Kupní smlouvě.

Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a smluvní strany jsou jimi povinny se řídit, jelikož tyto Obchodní podmínky bez výhrad přijaly.

Není-li v jednotlivých ustanoveních těchto Obchodních podmínek stanoveno jinak, vztahují se tyto Obchodní podmínky v souladu s čl. 1 odst. 1 jak na Smlouvy uzavírané prostřednictvím E-shopu, tak na Smlouvy na Zakázkovou výrobu.

 

Článek 2

Uzavření smlouvy

V případě objednávky na E-shopu společnosti KALAS provozovaném na webových stránkách www.kalas.cz je Smlouva uzavřena:
okamžikem odeslání objednávky Zákazníkem po vyplnění objednávkového formuláře. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v Internetovém obchodě a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně opravit. Kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ je objednávka odeslána. Společnost KALAS odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí odeslané objednávky e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Zákazník zadal do objednávkového formuláře v Internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou společností KALAS považovány za správné a jejich správnost nebude jakkoliv u třetích osob ověřována.

V případě Zakázkové výroby je Smlouva uzavřena:
bezvýhradným potvrzením objednávky společností KALAS Zákazníkovi. Projev vůle společnosti KALAS, který obsahuje dodatky, připomínky, omezení nebo jiné změny objednávky Zákazníka, se považují za novou nabídku na uzavření Smlouvy. Tuto je pak Zákazník povinen obratem, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dní přijmout nebo je povinen učinit protinabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu.

Společnost KALAS neprodleně po obdržení objednávky Zákazníkovi přijetí objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v objednávce. Nepotvrdí-li společnost KALAS Zákazníkovi přijetí objednávky nebo nekontaktuje-li společnost KALAS Zákazníka ohledně případných odchylek od objednávky do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, Smlouva není uzavřena.

Společnost KALAS je oprávněna v návaznosti na druhu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u Zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a Zákazník je v takovém případě povinen objednávku potvrdit. V opačném případě bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat ani za jakékoliv náklady Zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku nenese společnost KALAS žádnou odpovědnost. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá.

Zákazník bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na E-shopu jsou nezávazné a společnost KALAS není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když Zákazník objednávku již učinil. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 NOZ.

 

Článek 3

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží je možno v případě objednávky na E-shopu společnosti KALAS uhradit následujícím způsobem:
a) buď bezhotovostně on-line platební kartou přes on-line platební bránu při učinění objednávky,
b) nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce při doručení zboží prostřednictvím České pošty, s.p.;
c) nebo v hotovosti či platební kartou na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce při doručení zboží prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o.;
d) nebo v hotovosti či platební kartou v provozovně společnosti KALAS na adrese Měšická 276, 39002 Tábor při osobním odběru objednaného zboží.

Zákazník bere na vědomí, že veškeré ceny jednotlivých výrobků na E-shopu jsou uvedeny včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Veškeré změny zboží a změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním zboží, obdrží Zákazník elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu potvrzení o úhradě kupní ceny.

Společně s cenou zboží je Zákazník povinen zaplatit společnosti KALAS také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Společnost KALAS vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a Zákazníka, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za přepravu, je-li sjednána a další náklady.

Není-li v Kupní smlouvě nebo těmito Obchodními podmínkami určeno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů u zboží na dobírku dána okamžikem převzetí zboží Zákazníkem, u zboží dodaného v odběrném místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem. U bezhotovostní platby do 3 (tří) dnů ode dne odeslání objednávky dle těchto Obchodních podmínek. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet společnosti KALAS.

Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů, není – li ujednáno jinak.

 

Článek 4

Dodací podmínky

Zboží bude Zákazníkovi dodáno dle způsobu, který vybral při zadávání objednávky v Internetovém obchodě nebo dle ujednání společnosti KALAS a Zákazníka při uzavírání Kupní smlouvy v případě Zakázkové výroby.

Zákazník je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Objednané zboží bude v tomto odběrném místě připraveno k vyzvednutí po dobu 10 (deseti) pracovních dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zboží. Nebude-li v této době zboží Zákazníkem vyzvednuto, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Společnost KALAS je povinna do 14 (čtrnácti) pracovních dnů vrátit Zákazníkovi kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena.

Přechod nebezpečí škody na zboží nastává v případě osobního odběru zboží v provozovně společnosti KALAS okamžikem předání zboží Zákazníkovi. V případě doručení zboží Zákazníkovi prostřednictvím České pošty, s. p. či společnosti PPL CZ s.r.o. dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží okamžikem odevzdání zboží České poště, s. p. Společnosti PPL CZ s.r.o. nebo jiné přepravní společnosti k přepravě.

 

Článek 5

Odpovědnost z vadného plnění
Záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti společnosti KALAS za vady, včetně záruční odpovědnosti společnosti KALAS, se řídí NOZ.

Společnost KALAS odpovídá Zákazníkovi za to, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
a)má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost KALAS popsala,
b)se zboží hodí k účelu, který pro její použití společnost KALAS uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Společnost KALAS neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží. Bylo-li zboží podle Kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží Zákazníkem při osobním odběru.

Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu společnost KALAS, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy zboží a dobu jejího trvání.

Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má Zákazník právo na:
a)odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b)nebo na odstranění vady opravou zboží,
c)nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d)nebo na odstoupení od Kupní smlouvy.

Zákazník sdělí společnosti KALAS, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti KALAS; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost KALAS vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

Uplatní-li Zákazník včas právo z vadného plnění a jedná-li se o nepodstatné porušení Kupní smlouvy, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li společnost KALAS vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu společnosti KALAS.

Zjistí-li Zákazník vady zboží, musí tyto uplatnit u společnosti KALAS elektronicky na e-mail: info@kalas.cz nebo písemně dopisem na adresu sídla společnosti KALAS, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamované zboží zašle Zákazník prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na adresu sídla společnosti KALAS.

 

Článek 6

Odstoupení spotřebitelem od kupní smlouvy uzavřené prostřednictví E-shopu

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu písemně odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní ode dne doručení zboží, přičemž odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zaslat společnosti KALAS písemně dopisem na adresu sídla společnosti KALAS či na emailovou adresu: support@kalas.cc.

V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení, zaslat zboží, které od společnosti KALAS obdržel na adresu sídla společnosti KALAS. Zákazník vrátí zboží včas, pokud v této lhůtě zboží společnosti KALAS odešle nebo jej doručí do místa osobního odběru. Náklady spojené s navrácením zboží nese Zákazník.

Zboží, které je po odstoupení od Smlouvy vráceno společnosti KALAS, je Zákazník povinen vrátit nepoužité, nepoškozené v původním neporušeném obalu a kompletní tak, jak bylo společností KALAS dodáno. Se zbožím zašle Zákazník kopii dokladu o koupi. Vrácení zboží na dobírku nebude společností KALAS akceptováno.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí společnost KALAS Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy bylo společnosti KALAS doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, zaplacenou kupní cenu, a to včetně nákladů na dodání, které od Zákazníka o na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržela.

Zákazník odpovídá společnosti KALAS za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká společnosti KALAS vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je společnost KALAS oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

Zákazník bere na vědomí, že od Kupní smlouvy nelze odstoupit zejména, pokud se jedná o smlouvu na dodávku zboží upraveného podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo dodáno v zavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

Článek 7

Zvláštní ustanovení k zakázkové výrobě

Cenu zboží je možno v případě zakázkové výroby uhradit následujícím způsobem:
a)buď v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru objednaného zboží v provozovně společnosti KALAS na adrese Měšická 276, 39002 Tábor,
b)nebo bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Zákazníkovi společností KALAS, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

Společnost KALAS je v případě zakázkové výroby oprávněna požadovat zálohu ve výši až 100 % (slovy: sta procent) kupní ceny. Pro tyto účely bude vystavena zálohová faktura obratem po přijetí objednávky, splatná do 7 (sedmi) dnů ode dne jejího vystavení. Úhrada zálohy je podmínkou pro zahájení zakázkové výroby. Nebude-li záloha uhrazena společnosti KALAS ve stanovené výši a včas, je společnost KALAS oprávněna od Smlouvy odstoupit, přičemž odstoupení je oprávněna odeslat elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka. V případě odeslání odstoupení od Smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka se považuje za den doručení odstoupení 3. (třetí) pracovní den následující po dni, kdy bylo odstoupení Zákazníkovi odesláno.

Doplatek ceny zboží po uhrazení zálohy dle předchozího odstavce je Zákazník v případě zakázkové výroby povinen zaplatit nejpozději při převzetí zboží. Společnost KALAS Zákazníkovi zboží nevydá, nebude-li uhrazena celá kupní cena. Neuhradí-li Zákazník doplatek Kupní ceny ani do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy jej k tomu společnost KALAS vyzve, je společnost KALAS oprávněna od Smlouvy odstoupit stejně jako v předchozím odstavci a je oprávněna ponechat si zaplacenou zálohu jako smluvní pokutu. Ponecháním si zaplacené zálohy není dotčeno právo společnosti KALAS požadovat po Zákazníkovi náhradu škody, která mu nesplněním závazku Zákazníka vznikla.

Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od Smlouvy na dodávku zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno dle přání Zákazníka.

Zákazník bere na vědomí, že vzorník užívaných barev uvedený v nabídce, na webových stránkách společnosti KALAS nebo v Internetovém obchodě nemusí zcela odpovídat skutečné barvě, a to z důvodu rozlišení zobrazovacího zařízení nebo v závislosti na užití zvoleného materiálu pro výrobu zboží. Za předpokladu, že společnost KALAS bude postupovat v souladu se Smlouvou a užije při výrobě objednaného zboží smluvený materiál a smluvenou barvu, není Zákazník oprávněn reklamovat zboží pro vadu spočívající v tom, že barva zboží přesně neodpovídá subjektivnímu požadavku Zákazníka.

Použije-li společnost KALAS na výrobu zboží smluvený materiál a dodá-li toto zboží ve smluvené barvě/ve smluvených barvách, má se za to, že zboží mělo při předání Zákazníkovi ujednané vlastnosti.

Zákazník bere na vědomí, že poskytnutý vzorník velikostí společností KALAS je pouze orientační a že se velikosti dle zvoleného materiálu a střihu mohou mírně lišit. V případě, že společnost KALAS poskytne Zákazníkovi službu spočívající v zaslání vzorníku velikostí zboží, bere Zákazník na vědomí, že se jedná pouze o vzorovou sadu velikostí a že velikosti každého odlišného druhu zboží se může lišit v závislosti na použitém materiálu a v závislosti na rozdílném střihu zboží. Zákazník není oprávněn uplatnit svá práva z vad zboží v případě, kdy se velikost zboží liší od velikosti vzoru, který dostal Zákazník před objednáním zboží Zakázkové výroby k vyzkoušení.

 

Článek 8

Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že při objednání a převzetí zboží, jakož i při registraci do Internetového obchodu (uživatelského účtu) je vyžadováno vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost KALAS osobní údaje Zákazníka uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost KALAS je oprávněna tak činit po dobu a v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením Kupní smlouvy souvisejících, zejména za účelem vyřízení objednávky Zákazníka, jakož ke všem úkonům se smluvním vztahem souvisejícím a na něj navazujícím.

Zákazník si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným společnosti KALAS. Zákazník má po dobu, po kterou je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě. Dále má Zákazník právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo společnosti KALAS na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy společnost KALAS nemohla v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí osobou. Zákazník je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm společnost KALAS zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o těchto údajích mu společnost KALAS poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Zákazník se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost KALAS o změně poskytnutých údajů.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách společnost KALAS osobní údaje Zákazníka nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu Zákazníka (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících společnost KALAS v souvislosti s prodejem zboží). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.

Zpracováním osobních údajů Zákazníka může společnost KALAS pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Společnost KALAS garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky společnosti KALAS z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Uzavřená Kupní smlouva je společností KALAS archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je uzavřena a archivována v elektronické podobě. Zákazník odesláním objednávky společnosti KALAS potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami, že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění platném v době odeslání objednávky společnosti KALAS, akceptuje je a bude je dodržovat. Tyto obchodní podmínky platí pro Zákazníka a společnost KALAS ve znění platném v den realizace (odeslání) objednávky Zákazníkem, není-li sjednáno jinak.

 

Článek 9

Ostatní ustanovení

Společnost KALAS je oprávněna jednostranně započíst své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to písemným oznámením o jejich započtení. Zákazník k jednostrannému započtení svých pohledávek vůči společnosti KALAS oprávněn není.

Zákazník je oprávněn postoupit své pohledávky za společností KALAS nebo uzavřenou Smlouvu na třetí osobu nebo zastavit své pohledávky za společností KALAS pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti KALAS.

Společnost KALAS je oprávněna zadržet uhrazenou kupní cenu Zákazníka v případě, že za Zákazníkem eviduje pohledávku, a to po dobu, než bude pohledávka společnosti KALAS za Zákazníkem způsobilá k započtení. O zadržení uhrazené kupní ceny je společnost KALAS povinna Zákazníka informovat e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Uzavřená Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou, přičemž za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž komunikace prostřednictvím e-mailu nebo faxu, nedohodnou-li se smluvní strany v Kupní smlouvě jinak. Každé z takových doplnění nebo změn Smlouvy musí být potvrzeno druhou smluvní stranou. Dohodnou-li si smluvní strany doplnění nebo změnu Smlouvy telefonicky, jsou si povinny toto ujednáno do 3 (tří) pracovních dnů potvrdit písemnou formou.

Právní vztahy a případné spory vznikající z Kupní smlouvy uzavřené mezi společností KALAS a Zákazníkem se řídí českým právem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny soudy České republiky s místní příslušností dle sídla společnosti KALAS. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto Obchodní podmínky je společnost KALAS oprávněna kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit. V takovém případě je společnost KALAS o změně Zákazníka písemně informovat. Nesouhlasí-li Zákazník s takovou změnou obchodních podmínek, je oprávněn do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena informace o jejich změně, smlouvu s uvedením důvodu písemně vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž společnost KALAS na adrese jejího sídla výpověď obdrží a končí uplynutím posledního dne tohoto kalendářního měsíce. Nevypoví-li Zákazník smlouvu ve stanovené lhůtě, bude se mít za to, že se změnou obchodních podmínek bez výhrad souhlasil.

V případě, že Smlouva bude podléhat zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pak subjektem mimosoudního řešení sporu pro případ, že by mezi smluvními stranami ze Smlouvy vniknul spor, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.