Ochrana osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajů - klienti

 

Společnosti KALAS Sportswear, s.r.o., IČO: 62525093, se sídlem: Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., IČO: 04472462, se sídlemMěšická 276, 390 02 Tábor, Sports Brands & Domains, s.r.o., IČO: 04472471, se sídlemBotičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, KALAS Wear Ltd., ID:08697266, registered seat: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND a společnost KALAS Benelux Bvba., ID: BE 0549.775.709, registered seat: Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen(dále také jako „KALAS“), jakožto společní správci Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovolují sdělit následující informace:

KALAS bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedli ve své objednávce, a to v rozsahu

jméno, příjmení, velkosti, adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mail, jste-li fyzickou osobou, a 

jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za klienta, je-li klient právnickou osobou. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti pro splnění předmětné smlouvy, která má být mezi Vámi a KALAS uzavřena. KALASje tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu. 

Vaše osobní údaje budou KALAS zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 15 let[1]od uzavření předmětné smlouvy, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů KALAS v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy, která byla mezi Vámi a KALAS uzavřena.  

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být s KALAS uzavřena předmětná smlouva.   

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně zaměstnanci KALAS nebo jinou osobou, která pro KALAS zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména společnostem poskytujícím přepravní služby. 

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KALAS potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KALAS uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KALAS opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. 

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je KALAS oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

 

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

 

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KALAS vztahuje.

 

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení,a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KALAS mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KALAS již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KALAS či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KALAS převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KALAS oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KALAS své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. KALAS však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává. 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KALAS či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KALAS již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  

 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KALAS však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KALAS uplatnit buď zasláním dopisu na adresu Měšická 276, 390 02 Tábor k rukám Vladimíra Šmola nebo e-mailem na adresu gdpr@kalas.cz

KALAS je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti. 

 

 

Informace poskytované subjektu údajů – potenciální klienti

 

Společnosti KALAS Sportswear, s.r.o., IČO: 62525093, se sídlem: Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., IČO: 04472462, se sídlemMěšická 276, 390 02 Tábor, Sports Brands & Domains, s.r.o., IČO: 04472471, se sídlemBotičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, KALAS Wear Ltd., ID: 08697266, registered seat: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND a společnost KALAS Benelux Bvba., ID: BE 0549.775.709, registered seat: Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen(dále také jako „KALAS“), jakožto společní správci Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovolují sdělit následující informace: 

KALAS zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli do formuláře k zasílání nabídek zboží nebo služeb KALAS na jejích internetových stránkách, a to v rozsahu: 

jméno, příjmení a e-mail

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmůKALASna nabídce prodeje zboží nebo služeb, reklamě a marketingu. KALASje tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. f) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu. 

Vaše osobní údaje budou KALAS zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to do uzavření předmětné smlouvy mezi Vámi a KALAS, kdy se stanete jejím klientem, nejdéle však po dobu ….[VŠ1] let od doby, kdy budete ze strany KALAS poprvé za výše uvedeným účelem kontaktováni, pokud nevyužijete svého práva na výmaz Vašich osobních údajů.   

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonný ani smluvním požadavkem KALAS. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí Vám nebude ze strany KALAS zasílána nabídka zboží nebo služeb, reklamy ani jiná marketingová sdělení této společnosti.    

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně zaměstnanci KALAS nebo jinou osobou, která pro KALAS zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.    

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KALAS potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KALAS uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KALAS opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. 

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je KALAS oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

 

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedený účel, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KALAS vztahuje.

 

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení,a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KALAS mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KALAS již osobní údaje nebude potřebovat pro výše uvedený účel, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KALAS či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KALAS převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KALAS oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KALAS své osobní údaje, které jste jí poskytli pro výše uvedený účel, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. KALAS však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává. 

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KALAS či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KALAS již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  

 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KALAS však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KALAS uplatnit buď zasláním dopisu na adresu Měšická 276, 390 02 Tábor k rukám Vladimíra Šmola nebo e-mailem na adresu gdpr@kalas.cz

KALAS je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti. 

 

Informace poskytované subjektu údajů – kamerový záznam

 

Společnosti KALAS Sportswear, s.r.o., IČO: 62525093, se sídlem: Měšická 276, 390 02 Tábor, Property 276, s.r.o., IČO: 04472462, se sídlemMěšická 276, 390 02 Tábor, Sports Brands & Domains, s.r.o., IČO: 04472471, se sídlemBotičská 419/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, KALAS Wear Ltd., ID: 08697266, registered seat: Flat 2, Somerton House, Broad Street, Somerton, Somerset, England, TA11 7ND a společnost KALAS Benelux Bvba., ID: BE 0549.775.709, registered seat: Bouwelsesteenweg 10 D 2560 Nijlen(dále také jako „KALAS“), jakožto společní správci Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 ve spojení s Čl. 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovolují sdělit následující informace: 

KALAS bude zpracovávat prostřednictvím kamerového systému Váš obrazový záznam, který je osobním údajem ve smyslu Čl. 4 odstavce 1 GDPR. Váš obrazový záznam bude zpracováván tehdy, budete-li se pohybovat v monitorovaném prostoru.

Monitorovaným prostorem je areál KALAS. Kamery pořizují záznam nepřetržitě. Monitorovaný prostor je vždy označen informačními tabulkami tak, abyste byli předem upozorněni na pořizování Vašeho obrazového záznamu před vstupem do monitorovaného prostoru. 

V případě, že si nepřejete, aby byl Váš obrazový záznam zachycen v kamerovém systému, nevstupujte do monitorovaného prostoru.    

Váš obrazový záznam je zpracováván z právního důvodu a za účelem ochrany oprávněných zájmů KALAS na ochraně majetkuve vlastnictví KALAS a bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru monitorovaném kamerovým systémem. 

V případě pořizovaného obrazového záznamu se nejedná o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) ve smyslu Čl. 9 odstavce 1 GDPR. V zásadě jde o vizuální identifikaci osoby v souvislosti s jejím určitým jednáním. KALAS tak bude moci prostřednictvím kamerového systému identifikovat záznam, na kterém by bylo např. zachyceno spáchání trestného činu, a to bez rozdílu toho, jaké národnosti, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního stavu byla osoba na tomto záznamu zachycená, či bez ohledu na biometrické charakteristiky této osoby. Ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých údajů) by docházelo v případě, kdy by při snímání či zpracování obrazového záznamu docházelo k ukládání a/nebo porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů (obličejové charakteristiky/markanty, biometrické charakteristiky chůze, systém identifikace lidských tváří/facial recognition systém apod)[1].

Váš obrazový záznam bude KALAS zpracováván a v kamerovém záznamu uchován v rámci časové smyčky, a to po dobu 7 dní V případě, že na kamerovém záznamu nedojde k zachycení takového jednání, aby bylo za účelem oprávněného zájmu KALAS, subjektu údajů, třetí strany nebo veřejného zájmu nezbytně nutné tento záznam použít jako důkazní prostředek, bude obrazový záznam po uplynutí stanovené doby automaticky přepisem vymazán. V případě, že na obrazovém záznamu dojde k zachycení takovéhoto jednání, bude obrazový záznam uchován po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněného zájmu KALAS, subjektu údajů, třetí strany nebo veřejného zájmu.

Při zpracování Vašeho obrazového záznamu nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Váš obrazový záznam bude zpracovávat KALAS nebo jiná osoba na základě smlouvy s KALAS uzavřené. Dalším příjemcům bude Váš obrazový záznam předán pouze za předpokladu, že bude nezbytně nutné kamerový záznam použít jako důkazní prostředek k ochraně oprávněného zájmu KALAS, subjektu údajů, třetí strany nebo veřejného zájmu. V takovém případě by byl předán např. Policii ČR, soudu nebo jinému orgány veřejné správy, případně jinému oprávněnému subjektu.   

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od KALAS potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u KALAS uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od KALAS opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Dále máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svého obrazového záznamu. Za další kopie je KALAS oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající nákladům na pořízení této kopie.   

V případě zpracování osobního údaje, kterým je obrazový záznam subjektu údajů, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu, neboť jednotlivý obrazový záznam nebývá zpravidla spojován s konkrétním subjektu údajů, a bývá uchováván jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká. 

V případě Vašeho obrazového záznamu však není realizace tohoto práva objektivně možná. 

 

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na KALAS vztahuje.

S ohledem na způsob zpracování Vašeho obrazového záznamu, a dobu, po kterou je Váš obrazový záznam uchováván, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

 

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení,a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby KALAS mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, KALAS již osobní údaje nebude potřebovat pro účel, pro který byly zpracovávány, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů KALAS či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KALAS převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je KALAS  oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

S ohledem na způsob zpracování Vašeho obrazového záznamu, a dobu, po kterou je Váš obrazový záznam uchováván, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od KALAS své osobní údaje, které zpracovává za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.  

S ohledem na dobu, po kterou je Váš obrazový záznam uchováván, bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů KALAS či třetí strany. Podání námitky způsobí, že KALAS již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  

S ohledem na plošné monitorování prostor kamerovým systémem bude realizace tohoto práva možná pouze v omezeném rozsahu.  

 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. 

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných KALAS však k takovémuto rozhodování nebude docházet.  

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

 

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u KALAS uplatnit buď zasláním dopisu na adresu Měšická 276, 390 02 Tábor k rukám Vladimíra Šmola nebo e-mailem na adresu gdpr@kalas.

KALAS je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.